+420 245 009 759
Dětská nastavitelná židle JITRO – obchodní podmínky
V dolní části stránky naleznete detailní informace o ochraně osobních údajů.

Všeobecné obchodní podmínky

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě provozovaném firmou BRAJDY s.r.o. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího (provozovatel, dodavatel) a kupujícího (zákazník, spotřebitel). Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy, které neupravují tyto obchodní podmínky, občanským zákoníkem (č. 40/1964 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.). Je-li smluvní stranou podnikatel, řídí se vztahy, které neupravují tyto obchodní podmínky a které se vztahují na podnikatele, obchodním zákoníkem, č. 513/1991 Sb., vše ve znění novel.

Definice jednotlivých pojmů

Spotřebitelská smlouva
je smlouva kupní, případně jiná smlouva, pokud smluvními stranami jsou na jedné straně spotřebitel a na druhé straně dodavatel.

Dodavatel/prodávající
je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to podnikatel, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícímu výrobky nebo poskytuje služby.

Zákazníkem našeho internetového obchodu je kupující. Vzhledem k platné právní úpravě se rozlišuje kupující, který je spotřebitelem a kupující, který spotřebitelem není.

Kupující – spotřebitel
je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to fyzická či právnická osoba, která nakupuje výrobky nebo užívá služby za jiným účelem než pro podnikání s těmito výrobky nebo službami.

Kupující – který není spotřebitel
je podnikatel, který nakupuje výrobky či užívá služby za účelem svého podnikání s těmito výrobky nebo službami. Tento kupující se řídí obchodními podmínkami v rozsahu, které se ho týkají a obchodním zákoníkem.

Kupní smlouva
objednávka kupujícího je návrhem kupní smlouvy a samotná kupní smlouva je uzavřena momentem doručení závazného souhlasu kupujícímu s tímto jeho návrhem (závazným potvrzením objednávky ze strany prodávajícího). Od tohoto momentu mezi kupujícím a prodávajícím vznikají vzájemná práva a povinnosti.

Momentem uzavření kupní smlouvy je kupující vázán obchodními podmínkami a kupující s nimi vyjadřuje souhlas. Kupující je na tuto skutečnost dostatečným způsobem upozorněn před odesláním své objednávky, v opačném případě nelze po kupujícím vymáhat vázanost těmito obchodními podmínkami.

Ceny, slevy a platební podmínky

Ceny
Ceny se řídí dle platného ceníku. Objednávka je vždy vyřizována za ceny dle ceníku platného k datu objednání zboží / výrobku.

Dodání
Místo dodání / odběru je stanoveno na základě objednávky kupujícího. Za splnění dodávky se považuje dodání předmětu na uvedenou adresu. Součástí dodávky není instalace / sestavení předmětu plnění. Dopravu na adresu určení zajišťuje prodávající. Zásilka se zbožím standardně obsahuje dańový doklad (fakturu) a návod na používání výrobku v českém jazyce.

Slevy
Sleva za množstevní odběr
– 60 Kč / druhá a další židle v jedné objednávce.

Sleva pro zákazníky CK BLUESPORT.cz
– 100 Kč / židle.

Sleva pro věrné zákazníky (nákup u nás v předchozím roce)
– 100 Kč / židle.

Slevy nelze sčítat. Poskytneme Vám vždy tu pro Vás nejvýhodnější slevu.

Platební podmínky
Na dobírku
Bankovním převodem – předplatba

Dodací podmínky
Termín dodání
Dodávky předmětu plnění (objednané zboží / výrobky) budou dle dostupnosti produktů a provozních možností prodávajícího realizovány v co nejkratším termínu, obvykle do 7 pracovních dnů, ve výjimečných případech může být dodací lhůta delší.

Místo dodání / odběru
Místo dodání / odběru je stanoveno na základě objednávky kupujícího. Za splnění dodávky se považuje dodání předmětu na uvedenou adresu. Součástí dodávky není instalace / sestavení předmětu plnění. Dopravu na adresu určení zajišťuje prodávající. Zásilka se zbožím standardně obsahuje dańový doklad (fakturu) a návod na používání výrobku v českém jazyce.

Způsob dodání
Kurýrní službou DPD (platba předem) – ZDARMA.
Kurýrní službou DPD (dobírka) – Účtujeme poplatek dle aktuálního ceníku +50 Kč.
Kurýrní službou PPL (platba předem) – Účtujeme poplatek dle aktuálního ceníku +40 Kč.
Kurýrní službou PPL (dobírka) – Účtujeme poplatek dle aktuálního ceníku +90 Kč.

Nepřevezme-li kupující předmět plnění z důvodů ležících na jeho straně (např. není i přes dohodnutý termín přítomna kupujícím určená osoba nebo není schopen uhradit kupní cenu), nese kupující náklady spojené s opakovaným dodáním v plné výši.

Odstoupení od smlouvy
Storno objednávky ze strany kupujícího
Kupující má právo odstoupit od objednávky kdykoliv před expedicí zboží a to bez jakéhokoliv postihu.

Odstoupení od smlouvy uzavřené za pomoci prostředků dálkové komunikace
V souladu s § 53 (7) občanského zákoníku ve znění pozdějších předpisů může spotřebitel odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží. Rozhodnete-li se pro odstoupení v této lhůtě, prosíme Vás o dodržení níže uvedených podmínek. Při jejich splnění Vám bude vrácena kupní cena:
• odešlete email na adresu info@azams.cz s textem např. tohoto znění:
“Chci jednostranně odstoupit od smlouvy ze dne ?? a požaduji vrácení uhrazené částky za zboží na adresu (pokud požadujete vrácení peněz na účet, uveďte prosím číslo účtu).” Jméno, adresa, datum a podpis

• zboží, které budete v rámci odstoupení od smlouvy odesílat zpět na naši adresu, musí být v původním obalu, nesmí jevit známky používání, musí být nepoškozené, kompletní (včetně příslušenství, návodu atd.) a s originálním dokladem o koupi. Neposílejte zboží na dobírku, doporučujeme Vám zboží pojistit.

• při splnění všech výše uvedených podmínek pro vrácení zboží Vám peníze za zboží zašleme složenkou nebo převodem na Váš účet a to nejpozději do 10 pracovních dnů po fyzickém obdržení zboží. Nejpozději však do 30 dnů od doručení odstoupení od smlouvy
• odstoupení od smlouvy je účinné, pokud je doručeno do 14 dnů od převzetí plnění. V případě nesplnění některé z výše uvedených podmínek, v čehož důsledku nedojde k prokazatelnému doručení odstoupení od smlouvy v uvedené lhůtě (např. pouhé zaslání vráceného zboží bez projevu vůle o odstoupení od smlouvy), nebudeme moci bohužel akceptovat odstoupení od spotřebitelské smlouvy a zboží bude vráceno na náklady odesílajícího zpět.

Storno objednávky ze strany prodávajícího
Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část v těchto případech: zboží se již nevyrábí nebo nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena dodavatele zboží. V případě, že tato situace nastane, prodávající bude neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu. V případě, že kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo adresu v nejkratším možném termínu.

Odpovědnost za vady zboží (záruka, reklamace)
Kupující je před prvním použitím povinen prostudovat záruční podmínky včetně českého návodu na obsluhu a následně se těmito informacemi důsledně řídit, v opačném případě se vystavuje nebezpečí, že svým nesprávným užíváním věc poškodí a nebude moci vzniklou vadu uplatnit v rámci svého práva plynoucího z odpovědnosti za vadu. Záruční doba začíná běžet převzetím věci kupujícím.
Není-li kupující spotřebitel, je povinen prohlédnout zboží bezprostředně při jeho převzetí. Pokud je zjištěno poškození, vyhotoví se záznam o poškození a prodávající je povinen poskytnout přiměřenou slevu z dodávky nebo dodat jiný bezvadný výrobek. Pozdější reklamace mechanického poškození výrobku již není možné uznat. Spotřebitel by ve vlastním zájmu měl tyto kroky učinit také, vyhne se tak pozdějším problémům plynoucích z odpovědnosti za vady, které vznikly v důsledku přepravy (mechanické poškození), kdy se bude při případné reklamaci vycházet ze skutečnosti, že bez výhrad přijal doručené zboží.

Záruční práva
Při prodeji zboží je zákonná záruční doba 24 měsíců. Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení věci (nebo jejích dílů) způsobené používáním. Kratší životnost výrobku nelze tedy považovat za vadu a nejde ani reklamovat. Na žádost spotřebitele je prodávající povinen poskytnout záruku písemnou formou (záruční list).
Spotřebitel při uplatnění záruky má:

• jde-li o vadu odstranitelnou, právo na bezplatné, řádné a včasné odstranění vady, právo na výměnu vadného zboží nebo vadné součásti, není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné, a není-li takový postup možný, právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupit od kupní smlouvy
• jde-li o vadu neodstranitelnou bránící řádnému užívání zboží, právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupit od kupní smlouvy
• jde-li o vady odstranitelné vyskytující se ve větším počtu nebo opakovaně a bránící řádnému užívání zboží, právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupit od kupní smlouvy
• jde-li o jiné vady neodstranitelné a nepožaduje-li výměnu věci, právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupit od kupní smlouvy

Záruční doba všem osobám, používajícím výrobek pro účel podnikání s tímto výrobkem, není stanovena Občanským zákoníkem a stanovuje ji konkrétní dovozce či výrobce.

Reklamace (uplatnění odpovědnosti za vady) bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30ti kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne jinak. Po uplynutí této lhůty má spotřebitel stejná práva, jako by se jednalo o vadu, kterou nelze odstranit. Práva z odpovědnosti za vady se uplatňují u prodávajícího, u kterého byla věc zakoupena.

V případě reklamace nemá zákazník právo na náhradu poštovného a současně ani prodejce nemá nárok na náhradu nákladů, které vznikly na jeho straně (pokud se ze strany spotřebitele nejednalo např. o opakovanou bezdůvodnou reklamaci, u které se již dá dovozovat, že se z jeho strany jednalo o zneužití práv).

Při zasílání výrobku k opravě poštou nebo přepravní službou si kupující ve vlastním zájmu vede tak, aby bylo zboží zabaleno do vhodného a dostatečně chránícího obalového materiálu, vyhovujícího nárokům přepravy křehkého zboží. K reklamovanému výrobku přiloží popis závady, jaký způsob vyřízení požaduje a kopii faktury.

Údaje o Vašich obchodních aktivitách
Prodávající se zavazuje k tomu, že nebude svěřená data prodávat, poskytovat třetí osobě, ani nijak nepoužije osobní data pro komerční nabídku nesouvisející s firmou BRAJDY s.r.o. bez souhlasu vlastníků těchto dat.

Ochrana osobních údajů

Chráníme Vaše soukromí
My, ve společnosti BRAJDY s.r.o., která je provozovatelem internetového obchodu nastavitelna-zidle.cz, si uvědomujeme rizika spojená s pohybem a sdílením informací na internetu a zároveň jsme si vědomi z toho plynoucí důležitosti ochrany nejen osobních údajů, ale obecně soukromí všech našich zákazníků a návštěvníků našich stránek.
Proto jsme se zavázali chránit a respektovat Vaše soukromí a při jeho ochraně vždy postupovat přísně v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Pracujeme jen s těmi údaji, bez kterých to nejde
Při poskytování našich služeb zákazníkům a následně při zajištění plnohodnotného zákaznického servisu nevyhnutelně dochází ke sdílení osobních údajů. Zpravidla se jedná o informace uvedené při registraci a vytvoření Vašeho zákaznického účtu nebo o údaje sdělené přímo za účelem bezproblémového zpracování a vyřízení Vaší objednávky. Registrace přitom není nutnou podmínkou k nákupu.
Osobní údaje, jako jsou například Vaše fakturační a kontaktní údaje či dodací adresa, používáme výhradně k účelu, za jakým jste nám je dobrovolně poskytli. Nezpracováváme, ani neuchováváme důvěrné informace, které nutně nepotřebujeme k tomu, abychom mohli splnit Vaše přání.

Bezpečnost na prvním místě
Veškeré informace, které jsou osobním údajem nebo jsou důvěrného charakteru, schraňujeme a uchováváme způsobem, který splňuje přísné požadavky na zabezpečení proti zneužití a neoprávněnému přístupu. Nikdy za žádných okolností neprodáme, nepronajmeme, ani jinak nezpřístupníme Vaše osobní údaje třetím stranám, pakliže s tím nebudete souhlasit nebo nám zákon neuloží jinak.

Vždy s Vaším vědomím a souhlasem
Pouze pokud sami projevíte zájem a dáte nám svůj vědomý souhlas, použijeme Vaše osobní údaje k tomu, abychom Vás mohli informovat o nových produktech a speciálních nabídkách.

Jak se mohu odhlásit z odběru e-mailů?
Protože bychom neradi, aby Vás naše sdělení jakkoli obtěžovala, všechny e-maily obsahují v patičce následující větu s odkazem: “Pokud si nepřejete dostávat obchodní sdělení, můžete se odhlásit zde.” Po kliknutí na odkaz se zobrazí odhlašovací menu, ve kterém je možné zvolit trvalé odhlášení z odběru a Vaše e-mailová adresa bude z této databáze odstraněna.

Pokud jste registrovaný zákazník, můžete po přihlášení do svého účtu zrušit zasílání e-mailů v nastavení účtu. Stejným způsobem je možné se v budoucnu k odběru kdykoli opět přihlásit.

Chci, abyste smazali všechny mé osobní údaje.
Pokud byste si přáli, abychom z naší databáze odstranili všechny Vaše osobní údaje, pošlete nám, prosím, svou žádost na e-mailovou adresu info@nastavitelna-zidle.cz. Vaší žádosti obratem vyhovíme a všechny osobní údaje i jiné důvěrné informace, vyjma těch, jejichž archivaci nám ukládá zákon, bez prodlení odstraníme.